Organizacja

 • Nasze Przedszkole jest placówką niepubliczną, wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Przedszkole funkcjonuje w ramach obowiązującego prawa oświatowego oraz Statutu.
  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest Grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W każdej grupie opiekę sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli w tym przynajmniej jeden nauczający języka angielskiego oraz nauczyciel wykwalifikowany z zakresu prowadzenia zajęć zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. W przedszkolu oprócz zajęć regularnych, organizowane są także zajęcia dodatkowe: zajęcia ruchowe, umuzykalniające, nauka języka obcego, zajęcia rewalidacyjne i inne – zgodnie z potrzebami dzieci i sugestiami rodziców.
 • Plan Dnia

 • Program Edukacyjny

  Nasze Przedszkole realizuje program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Został on nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego.
 • Główne cele Programu nawiązują bezpośrednio do pedagogiki Marii Montessori, a jednocześnie są spójne z celami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

  Cele naszego programu:

  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
  • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
  • Rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka;
  • Poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania;
  • Zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny;
  • Doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
  • Budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną;
  • Poznawanie wartości uniwersalnych: dobro, piękno;
  • Wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji;
  • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
  • Angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania;
 • Kształcenie specjalne

 • W naszym przedszkolu realizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach orzecznictwa
  o potrzebie kształcenia specjalnego 
  oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Jak powiedziała Maria Montessori: „ Wszyscy, którzy podążają drogą pracy z dzieckiem, są pielgrzymami”. Dla nas celem tej pielgrzymki jest dziecko, „dziecko w wymiarze swojej ludzkiej godności”, do którego podchodzimy
  z wielką troską i szacunkiem. „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”, dlatego nasze działania skierowane są na wielozmysłowe uczenie. Pomagamy naszym dzieciom poprzez polisensoryczność naszych terapii oraz zindywidualizowane podejście. Realizacją celów terapeutycznych zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra doświadczonych pedagogów, terapeutów i specjalistów
  Samodzielność i niezależność są bardzo ważnymi tematami w metodzie Montessori, dlatego tak istotne w podejściu terapeutycznym staje się właśnie nabywanie tych umiejętności. Pomagamy dzieciom wchodzić w otaczający je świat, skutecznie komunikować się w nim. Poznawać
  towarzyszące temu emocje, nabywać wiedzę i umiejętności, nawiązywać kontakty, tworząc tym samym przyjazną, pełną zrozumienia przestrzeń terapeutyczną.
  Zakres pomocy wyznaczają potrzeby naszych podopiecznych. W pracy terapeutycznej z dziećmi bazujemy przede wszystkim na zasobach dziecka. Integralną częścią procesu terapeutycznego jest Rodzic, którego otaczamy szacunkiem, troską i potrzebnym wsparciem.
  Prowadzimy grupę integracyjną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera są zwolnione z wszelkich opłat za przedszkole oraz wyżywienie.
 • Zajęcia dodatkowe

 • Oferta naszego przedszkola jest wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe, aby każde dziecko mogło realizować pasje i rozwijać talenty – bez tego nie moglibyśmy skutecznie spełniać wyznaczonej misji. 
  Wśród zajęć dodatkowych znajdują się: taniec, szachy, balet, piłka nożna, karate, plastyka.
 • Wyżywienie

 • Odpowiednia dieta jest podstawą zdrowego rozwoju, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość posiłków. Współpracujemy z firmą kateringową, która respektuje indywidualne diety wszystkich dzieci, utrzymując jednocześnie wysoką jakość serwowanych dań.

  Każdego dnia są trzy posiłki – śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Ponadto dzieci mają ciągły dostęp do świeżych owoców oraz wody.

  Ponieważ od początku staramy się uczyć dzieci samodzielności, to również w trakcie posiłków jedynie pomagamy dzieciom, nie wyręczając ich. Od samego początku dzieci uczą się jeść sztućcami, a posiłki podawane są na ładnej zastawie stołowej. W ten sposób zwracamy uwagę na estetykę stołu oraz kulturę spożywania posiłków. Staramy się również nauczyć dzieci samodzielnego doboru składników, tak aby same były w stanie ocenić jaka ilość nakładanego jedzenia odpowiada ich obecnemu apetytowi.

  Dzieci samodzielnie nakrywają do stołu, pamiętając o prawidłowym ułożeniu zastawy.

   

 • Kalendarz 2019/2020

  Zebrania z Rodzicami:

  Rok 2019

  • 04.09, 05.09

  Rok 2020

  • 29.01, 30.01

   

  Konsultacje dla Rodziców:

  Rok 2019

  • 30.09 do 04.10
  • 04.11 do 08.11
  • 02.12 do 06.12

  Rok 2020

  • 03.02 do 07.02
  • 02.03 do 06.03
  • 20.04 do 24.04
  • 18.05 do 22.05

   

  Spotkania warsztatowe:

  • 19.09.2019 godz. 15.30 warsztaty z psychoterapeutą Panem Bogusławem Barańskim pt.:" Dobre relacje" - cz.1
  • 11.2019 warsztaty „Pedagogika M. Montessori” – cz.1
  • 06.2020 warsztaty „Pedagogika M. Montessori” – cz.2

   

  Zajęcia otwarte z udziałem Rodziców:

  • 12.2019
  • 04.2020

   

  Dni wolne od pracy:

  • 1, 11 listopad 2019
  • 25, 26 grudzień 2019
  • 01, 06 styczeń 2020
  • 13 kwiecień 2020
  • 01 maja 2020
  • 11 czerwca 2020
  • od 29 czerwca do 17 lipca 2020 /przerwa wakacyjna/

   

  Dyżur w przedszkolu:

  • 24, 27, 31 grudnia 2019
  • 10 kwietnia 2020
  • 12 czerwca 2020