Organizacja

 • Nasze Przedszkole jest placówką niepubliczną, wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Przedszkole funkcjonuje w ramach obowiązującego prawa oświatowego oraz Statutu.
  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest Grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W każdej grupie opiekę sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli w tym przynajmniej jeden nauczający języka angielskiego oraz nauczyciel wykwalifikowany z zakresu prowadzenia zajęć zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. W przedszkolu oprócz zajęć regularnych, organizowane są także zajęcia dodatkowe: zajęcia ruchowe, umuzykalniające, nauka języka obcego, zajęcia rewalidacyjne i inne – zgodnie z potrzebami dzieci i sugestiami rodziców.
 • Plan Dnia

 • Program Edukacyjny

  Nasze Przedszkole realizuje program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Został on nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego.
 • Główne cele Programu nawiązują bezpośrednio do pedagogiki Marii Montessori, a jednocześnie są spójne z celami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

  Cele naszego programu:

  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
  • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
  • Rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka;
  • Poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania;
  • Zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny;
  • Doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
  • Budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną;
  • Poznawanie wartości uniwersalnych: dobro, piękno;
  • Wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji;
  • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
  • Angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania;
 • Kształcenie specjalne

 • W naszym przedszkolu realizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach orzecznictwa
  o potrzebie kształcenia specjalnego 
  oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Jak powiedziała Maria Montessori: „ Wszyscy, którzy podążają drogą pracy z dzieckiem, są pielgrzymami”. Dla nas celem tej pielgrzymki jest dziecko, „dziecko w wymiarze swojej ludzkiej godności”, do którego podchodzimy
  z wielką troską i szacunkiem. „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”, dlatego nasze działania skierowane są na wielozmysłowe uczenie. Pomagamy naszym dzieciom poprzez polisensoryczność naszych terapii oraz zindywidualizowane podejście. Realizacją celów terapeutycznych zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra doświadczonych pedagogów, terapeutów i specjalistów
  Samodzielność i niezależność są bardzo ważnymi tematami w metodzie Montessori, dlatego tak istotne w podejściu terapeutycznym staje się właśnie nabywanie tych umiejętności. Pomagamy dzieciom wchodzić w otaczający je świat, skutecznie komunikować się w nim. Poznawać
  towarzyszące temu emocje, nabywać wiedzę i umiejętności, nawiązywać kontakty, tworząc tym samym przyjazną, pełną zrozumienia przestrzeń terapeutyczną.
  Zakres pomocy wyznaczają potrzeby naszych podopiecznych. W pracy terapeutycznej z dziećmi bazujemy przede wszystkim na zasobach dziecka. Integralną częścią procesu terapeutycznego jest Rodzic, którego otaczamy szacunkiem, troską i potrzebnym wsparciem.
  Prowadzimy grupę integracyjną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera są zwolnione z wszelkich opłat za przedszkole oraz wyżywienie.
 • Zajęcia dodatkowe

 • Oferta naszego przedszkola jest wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe, aby każde dziecko mogło realizować pasje i rozwijać talenty – bez tego nie moglibyśmy skutecznie spełniać wyznaczonej misji. 
  Wśród zajęć dodatkowych znajdują się: taniec, szachy, balet, piłka nożna, karate, plastyka.
 • Wyżywienie

 • Odpowiednia dieta jest podstawą zdrowego rozwoju, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość posiłków. Współpracujemy z firmą kateringową, która respektuje indywidualne diety wszystkich dzieci, utrzymując jednocześnie wysoką jakość serwowanych dań.

  Każdego dnia są trzy posiłki – śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Ponadto dzieci mają ciągły dostęp do świeżych owoców oraz wody.

  Ponieważ od początku staramy się uczyć dzieci samodzielności, to również w trakcie posiłków jedynie pomagamy dzieciom, nie wyręczając ich. Od samego początku dzieci uczą się jeść sztućcami, a posiłki podawane są na ładnej zastawie stołowej. W ten sposób zwracamy uwagę na estetykę stołu oraz kulturę spożywania posiłków. Staramy się również nauczyć dzieci samodzielnego doboru składników, tak aby same były w stanie ocenić jaka ilość nakładanego jedzenia odpowiada ich obecnemu apetytowi.

  Dzieci samodzielnie nakrywają do stołu, pamiętając o prawidłowym ułożeniu zastawy.

   

 • Kalendarz 2021/2022

   

  Zebrania z Rodzicami

  07, 08, 09 wrzesień 2021

  01, 02, 03 luty 2022

   

  Konsultacje dla Rodziców

  04.X. do 08.X.2021

  02.XI do 04.XI.2021

  13.XII do 17.XII.2021

  28.II do 4.III.2022

  25.IV do 29.IV.2022

  06.VI do 10.VI.2022

   

  Zajęcia otwarte z udziałem Rodziców

  XII.2021

  IV.2022

   

  Dni wolne od pracy

  1 listopad 2021

  11, 12 listopad 2021

  24 grudzień 2021

  31 grudzień 2021

  01 styczeń 2022

  6, 7 styczeń 2022

  18 kwiecień 2022

  30 kwiecień 2022

  02 maj 2022

  03 maj 2022

  16 czerwiec 2022

  od 25 lipca do 15 sierpnia 2022 /przerwa wakacyjna/

   

  Dyżur w przedszkolu

  15 kwietnia 2022

  17 czerwca 2022