Organizacja

 • Nasze Przedszkole jest placówką niepubliczną, wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Przedszkole funkcjonuje w ramach obowiązującego prawa oświatowego oraz Statutu.
  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest Grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W każdej grupie opiekę sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli w tym przynajmniej jeden nauczający języka angielskiego oraz nauczyciel wykwalifikowany z zakresu prowadzenia zajęć zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. W przedszkolu oprócz zajęć regularnych, organizowane są także zajęcia dodatkowe: zajęcia ruchowe, umuzykalniające, nauka języka obcego, zajęcia rewalidacyjne i inne – zgodnie z potrzebami dzieci i sugestiami rodziców.
 • Plan Dnia

 • Program Edukacyjny

  Nasze Przedszkole realizuje program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Został on nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego.
 • Główne cele Programu nawiązują bezpośrednio do pedagogiki Marii Montessori, a jednocześnie są spójne z celami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

  Cele naszego programu:

  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
  • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
  • Rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka;
  • Poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania;
  • Zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny;
  • Doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
  • Budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną;
  • Poznawanie wartości uniwersalnych: dobro, piękno;
  • Wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji;
  • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
  • Angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania;
 • Kształcenie specjalne

 • W naszym przedszkolu realizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach orzecznictwa
  o potrzebie kształcenia specjalnego 
  oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Jak powiedziała Maria Montessori: „ Wszyscy, którzy podążają drogą pracy z dzieckiem, są pielgrzymami”. Dla nas celem tej pielgrzymki jest dziecko, „dziecko w wymiarze swojej ludzkiej godności”, do którego podchodzimy
  z wielką troską i szacunkiem. „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”, dlatego nasze działania skierowane są na wielozmysłowe uczenie. Pomagamy naszym dzieciom poprzez polisensoryczność naszych terapii oraz zindywidualizowane podejście. Realizacją celów terapeutycznych zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra doświadczonych pedagogów, terapeutów i specjalistów
  Samodzielność i niezależność są bardzo ważnymi tematami w metodzie Montessori, dlatego tak istotne w podejściu terapeutycznym staje się właśnie nabywanie tych umiejętności. Pomagamy dzieciom wchodzić w otaczający je świat, skutecznie komunikować się w nim. Poznawać
  towarzyszące temu emocje, nabywać wiedzę i umiejętności, nawiązywać kontakty, tworząc tym samym przyjazną, pełną zrozumienia przestrzeń terapeutyczną.
  Zakres pomocy wyznaczają potrzeby naszych podopiecznych. W pracy terapeutycznej z dziećmi bazujemy przede wszystkim na zasobach dziecka. Integralną częścią procesu terapeutycznego jest Rodzic, którego otaczamy szacunkiem, troską i potrzebnym wsparciem.
  Prowadzimy grupę integracyjną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera są zwolnione z wszelkich opłat za przedszkole oraz wyżywienie.
 • Zajęcia dodatkowe

 • Oferta naszego przedszkola jest wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe, aby każde dziecko mogło realizować pasje i rozwijać talenty – bez tego nie moglibyśmy skutecznie spełniać wyznaczonej misji. 
  Wśród zajęć dodatkowych znajdują się: taniec, szachy, balet, piłka nożna, karate, plastyka.
 • Wyżywienie

 • Odpowiednia dieta jest podstawą zdrowego rozwoju, dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość posiłków. Współpracujemy z firmą kateringową, która respektuje indywidualne diety wszystkich dzieci, utrzymując jednocześnie wysoką jakość serwowanych dań.

  Każdego dnia są trzy posiłki – śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Ponadto dzieci mają ciągły dostęp do świeżych owoców oraz wody.

  Ponieważ od początku staramy się uczyć dzieci samodzielności, to również w trakcie posiłków jedynie pomagamy dzieciom, nie wyręczając ich. Od samego początku dzieci uczą się jeść sztućcami, a posiłki podawane są na ładnej zastawie stołowej. W ten sposób zwracamy uwagę na estetykę stołu oraz kulturę spożywania posiłków. Staramy się również nauczyć dzieci samodzielnego doboru składników, tak aby same były w stanie ocenić jaka ilość nakładanego jedzenia odpowiada ich obecnemu apetytowi.

  Dzieci samodzielnie nakrywają do stołu, pamiętając o prawidłowym ułożeniu zastawy.

   

 • Kalendarz 2023/2024

   

  Zebrania z Rodzicami

  5, 6, 7 wrzesień 2023

   

  Konsultacje dla Rodziców

  02.X do 05.X.2023

  06.XI do 09.XI.2023

  08.I do 11.I.2024

  12.II do 16.II 2024

  04.III do 08.III.2024

  13.V do 17.V.2024

   

  Zajęcia otwarte z udziałem Rodziców

  XII.2023

  III.2024

   

  Dni wolne od pracy

  1 listopad 2023

  25, 26 grudzień 2023

  1 styczeń 2024

  1 kwiecień 2024

  1, 2, 3, 30, 31 maj 2024

  15 sierpień 2024

  od 15 lipca do 2 sierpnia 2024 /przerwa wakacyjna/

   

  Dyżur w przedszkolu

  29 marzec 2024