Montessori

 • Środowisko musi zapewniać bodźce, które przekształcają zainteresowanie w aktywność oraz zapraszają dziecko do tworzenia własnych doznań.

  — Maria Montessori
 • Maria Montessori, włoska lekarka, pedagog, uznawana jest za prekursorkę pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której centrum znajduje się dziecko. Istota pedagogiki Marii Montessori polega na przeświadczeniu, że każde dziecko jest inne i rozwija się według własnego wewnętrznego planu rozwoju. W planie tym zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności.
  Maria Montessori stworzyła metodę wychowania opartą na szacunku, akceptacji i wolności. Wierzyła, że każde dziecko posiada ogromne możliwości rozwojowe, aby je uzewnętrznić potrzebuje czasu oraz odpowiednio przygotowanego otoczenia.
  • W okresach wrażliwości dziecko nabywa określone umiejętności. Okresy te można porównać z latarnią oświetlającą wnętrze, ze stanem zasilania, prowadzącym do wzrostu aktywności. Ta wrażliwość właśnie pozwala dziecku na nawiązanie w wyjątkowo intensywny sposób relacji ze światem zewnętrznym. Wtedy wszystko staje się łatwe, wszystko jest entuzjazmem i życiem.

   Maria Montessori
 • Główne zasady pedagogiki Marii Montessori

  • Zarówno dziecko, jak i jego praca powinny być uszanowane;
  • Dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki;
  • Dziecko uczy się całym ciałem;
  • Dziecko uczy się przez aktywną pracę, przez własne doświadczanie;
  • Dziecko samo wybiera zadania, spośród wcześniej zaproponowanych przez nauczyciela;
  • Środowisko powinno być tak przygotowane, aby dziecko mogło się swobodnie poruszać i aby miało poczucie własnej wartości;
  • Nauczyciel pełni funkcję promotora, który wspomaga dziecko w jego rozwoju;
  • Kształcenie jest przesycone ideami pokojowymi i szczególną troską o środowisko, w którym żyjemy.
 • Istotnym elementem pedagogiki Marii Montessori jest zestaw materiałów edukacyjnych

  • materiał praktyczny - umożliwia wykonywanie ćwiczeń przydatnych w codziennym życiu;
  • materiał sensoryczny - umożliwia poznanie polisensoryczne;
  • materiały kulturalny - przedmioty kulturalne takie jak: historia, geografia, biologia, muzyka i rysunek wzbogacają wiedzę dziecka o świecie, w którym żyje;
  • materiał językowy - wspiera rozwój kompetencji językowych dzieci;
  • materiał matematyczny - ułatwia rozumienie praw i wzorów matematycznych, potrzebnych w myśleniu abstrakcyjnym.